Dr Nandor Šeljmeši

dr Nandor Šeljmeši

Mr sci. dr Nandor Šeljmeši

Specijalista urolog

UROLOGIJA

CENOVNIK

Biografija

Rođen je 22.05.1956. u Bajmoku, gde je završio osnovnu školu, a srednju ( 4 gimnazije ) u Subotici. Medicinski fakultet i staž je završio u Peču (R.Mađarska) 1981. godine. Kao lekar opšte odnosno hitne medicinske pomoći radio je u Valpovu, zatim u Subotici do 1987 godine, kad je započeo specijalizaciju iz urologije. Specijalistički ispit je položio na Medicinskom Fakultetu u Zagrebu 1991. godine.

Magistarsku tezu ( “Značaj transabdominalnog i transrektalnog ultrazvuka u dijagnostici raka prostatae” ) je započeo u Zagrebu, a odbranio 2002. na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu. Od tada do maja 2021. god. je radio kao specijalista urologije na Urološkom odelenju Zdravstvenog Centra u Subotici, od 2003. do 2007. i kao upravnik Opšte Bolnice Subotica u sklopu ZC. Nakon penzionisanja, od maja 2021. god. je u stalnom radnom odnosu u Poliklinici Badawi, konsultant u Zdravomed- Medigroup Subotica i u New Hospital bolnici u Novom Sadu.

Autor je i koautor mnogobrojnih uroloških stučnih radova, prezentovanih u zemlji i u inostranstvu. Aktivni je član Evropske Asocijacije Urologa , Mađarskog,- Balkanskog- i Srednjoevropskog Udruženja Urologa. Za njegovo ime je vezana prva cistektomija sa substitucijom mokraćne bešike i prva radikalna prostatektomija Subotičkog Urološkog odeljenja kao i prva laparaskopska uretreolitotomija u zemlji.

Pregledi prostate
Endoskopska dijagnostika